Wizyta na Pomorzu

piątek, 28 lipca 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przebywał na Pomorzu, gdzie wziął udział w pierwszym posiedzeniu Zespołu powołanego przez Wojewodę Pomorskiego.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas wizyty na Pomorzu

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas wizyty na Pomorzu

Analiza szans i zagrożeń oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w  województwie pomorskim to główne zadania tego gremium. W jego skład weszli przedstawiciele Wojewody, pomorskich organizacji rolniczych, Urzędu Statystycznego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, przedstawiciele związków zawodowych oraz samorządowcy.

Diagnozy lokalnego rolnictwa i obszarów wiejskich będą ważnym elementem na nowy okres programowania. Celem Zespołów powołanych przez Wojewodów jest stworzenie programów regionalnych obejmujących: rolnictwo, obszary wiejskie, przemysł rolno-spożywczy i  rynki rolne.

Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja ,,Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi”, gdzie kluczową rolę będzie pełniła ,,Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”. Dokumentem operacyjnym do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku jest ,,Pakt dla obszarów wiejskich”, który składa się z czterech filarów: opłacalna produkcja rolna, jakość życia na obszarach wiejskich, pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo, sprawna administracja.

W trakcie zebrania przedstawione zostały również założenia i wstępny harmonogram pracy do realizacji podczas cyklicznych spotkań.

Podobne zespoły powstają w pozostałych województwach kraju.