Ustawa o ziemi wchodzi w życie

sobota, 30 kwietnia 2016 r.

Realna ochrona polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem, to główny cel wchodzącej dziś w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Fot. Ziemia rolna

Fot. Ziemia rolna

Ziemia rolna, to ziemia przeznaczona do produkcji rolniczej, czyli  taka na której produkowana jest żywność.

Nowa ustawa nie uderza w tych, którzy chcą prowadzić działalność rolniczą, a jedynie w tych, którzy nie zamierzają uprawiać ziemi, a jedynie nią spekulować.

Ustawa stanowi także wyraźnie, że osoby fizyczne, niebędące rolnikami indywidualnymi, będą mogły, za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, nabywać nieruchomości rolne, jeżeli  rzeczywiście chcą zająć się rolnictwem i zobowiążą się do zamieszkiwania, w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości, na terenie gminy, na obszarze której położona jest ziemia, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rolnego. Kolejnym warunkiem jest posiadanie kwalifikacji rolniczych i zamiar utworzenia gospodarstwa rodzinnego, co daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej.

Nie ma zatem przeszkód, żeby każdy kto chce zająć się rolnictwem skorzystał z takiej możliwości.

Ustawa przewiduje także możliwość zakupu, lub nabycia w innej formie, ziemi rolnej przez osoby bliskie zbywcy np. dzieci, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione.

W innych państwach Unii Europejskiej również obowiązują szczególne regulacje prawne w odniesieniu do obrotu ziemią rolną, w niektórych przypadkach nawet bardziej restrykcyjne, niż przewidziane we wchodzącej dziś w życie polskiej ustawie.