Spotkanie z doradztwem rolniczym

wtorek, 29 maja 2018 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z kadrą zarządzająca jednostkami doradztwa rolniczego – z dyrektorami oraz zastępcami dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Fot. Wiceminister Zarudzki z uczestnikami spotkania

Fot. Wiceminister Zarudzki z uczestnikami spotkania

Głównym celem spotkania było omówienie spraw bieżących, związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oraz wyzwań i zmian w funkcjonowaniu doradztwa rolniczego, w szczególności w kontekście zmian proponowanych w ramach WPR po 2020 r.

Podczas spotkania podsumowano przebieg kampanii składania e-wniosków i realizację zadań w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Przedstawiciele ODR-ów zaprezentowali doświadczenia  własnych jednostek w sporządzaniu e-wniosków w roku bieżącym.

Uczestnicy zostali poinformowani o stanie wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także o przebiegu prac nad Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2020 oraz Paktem dla obszarów wiejskich.

Ze względu na potrzebę zaktywizowania współpracy ODR-ów z instytutami badawczymi, zaprezentowano harmonogram spotkań doradców rolniczych w 2018 r.  w instytutach resortu rolnictwa.

Równolegle odbyło się spotkanie głównych księgowych jednostek doradztwa rolniczego z przedstawicielami MRiRW w celu omówienia spraw bieżących związanych z gospodarką finansową państwowych osób prawnych, jakimi są jednostki doradztwa rolniczego.

Spotkania wiceministra  Ryszarda Zarudzkiego z kadrą zarządzającą jednostek doradztwa rolniczego odbywają się cyklicznie, w związku z przeniesieniem podległości tych jednostek pod ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.