Biuletyn informacyjny Nr 5-6/2009 (129)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Prosto z gabinetu
4 Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji
Płatności bezpośrednie
8 Wzajemna zgodność
Informacje podstawowe
Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
14 Technologie informatyczne w doradztwie rolniczym

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
17 ARiMR – 5 lat w Unii Europejskiej
22 Kontrole na miejscu w ramach przestrzegania
wymogów wzajemnej zgodności
26 PROW 2007–2013
Zasady i tryb naboru wniosków w Działaniach 121 oraz 312
27 Zmiany zasad przyznawania pomocy na zalesianie
30 Młody rolnik – unijne pieniądze na start
34 SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”
Dodatkowy nabór wniosków
35 Zmiany w warunkach i zasadach udzielania kredytów preferencyjnych
37 Liczby i fakty
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od dnia 26 marca 2009 r.

Podpisano do druku:
28.04.2009 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa

Do pobrania: