Biuletyn informacyjny Nr 3/2008 (119)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:
Prosto z gabinetu
3 Polagra − PREMIERY
3 Targi w Moskwie
4 Rejestracja nazwy “oscypek” jako chronionej nazwy pochodzenia
4 Spotkanie ministrów rolnictwa Danii i Polski
5 Ustalenia Rady Ministrów UE z dnia 21 stycznia 2008 r.
5 Honorowa Rada Ministrów Rolnictwa
5 Działania resortu na rzecz rozwoju doradztwa rolniczego
6 Dotacje dla szkół rolniczych
Finanse
7 Pomoc publiczna w rolnictwie
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym
9 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
10 Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r.
KRUS
12 Rolnicze ubezpieczenie społeczne
Zasady i koszty funkcjonowania
Programowanie i analizy
14 Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR
Rozwój obszarów wiejskich
15 Ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW na lata 2007−2013

Agencja Nieruchomości Rolnych
17 Działalność ANR w 2007 roku
Agencja Rynku Rolnego
19 Kampania “Stawiam na mleko”
108 miast w całej Polsce przez 3 lata kampanii
20 Życie miodem słodzone
Ogólnopolska kampania promująca miód i produkty pszczele

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21 Płatności obszarowe w 2008 roku
Płatność do pomidorów i płatność cukrowa
26 Kredyty klęskowe w 2008 r.
27 Działalność ARiMR w 2007 roku
33 Kontrola na miejscu z tytułu płatności bezpośrednich w 2007 roku
35 Projekty innowacyjne finansowane z SPO “Rybołówstwo...”
37 Liczby i fakty
40 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki po 30 kwietnia 2007 r. (wysokość stopy redyskonta weksli − 5,50% od 31.01.2008 r.)

Podpisano do druku:
25.02.2008 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa
Wersja internetowa
(http://www.minrol.gov.pl)

Do pobrania: