BIM 6/2007 (113)

6/2007 (113) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Wyniki reformy sektora owoców i warzyw
3 Kwotowanie produkcji mleka
Wykorzystanie krajowej kwoty po 12 miesiącach
3 Polska organizatorem 38. Światowego Kongresu Rolników
4 Bryndza podhalańska − pierwszy polski produkt zarejestrowany w europejskim systemie jakości żywności

Hodowla i ochrona roślin
5 Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
Groźny kwarantannowy szkodnik kukurydzy, obecny w Polsce od 2005 r.

Rynki rolne
7 Debata nad projektem rozporządzenia Rady Parlamentu w sprawie napojów
spirytusowych
Działania podejmowane przez MRiRW

Agencja Nieruchomości Rolnych
11 Działania Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz poprawy struktury agrarnej
15 Obrót ziemią w krajach Unii Europejskiej

Agencja Rynku Rolnego
18 Nadzwyczajne środki wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w Polsce
20 Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
24 Renty strukturalne w ramach PROW 2007−2013
25 Preferencyjne kredyty inwestycyjne po 30 kwietnia 2007 r.
Warunki i zasady udzielania
28 Kredyty klęskowe po 30 kwietnia 2007 r.
Warunki i zasady udzielania
30 Kontrole na miejscu wniosków o płatności do gruntów rolnych w roku 2007
32 Działanie 2.4 Charakterystyka beneficjentów i projektów w świetle podpisanych umów
34 POLFISH − spotkanie z beneficjentami SPO “Rybołówstwo... 2004−2006”
35 Preferencyjne kredyty udzielone przez banki od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r.
37 Liczby i fakty
39 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki po 30 kwietnia 2007 r. (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,5% )

Do pobrania: