BIM 5-6/2006 (104)

5-6/2006 (104) Spis treści:

PROSTO Z GABINETU
6 Raport otwarcia - stan spraw w MRiRW i jednostkach podległych na dzień 05.05.2006 r.
6 Porównanie poziomów wsparcia dla rolnictwa w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
7 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (agencja płatnicza) – główne problemy
7 Płatności bezpośrednie
7 Siedziba Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
8 Małe dotychczasowe wykorzystanie funduszy z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
8 Stwierdzone niedobory w mieniu ARiMR
8 Zmiana systemu płatności bezpośrednich od 2009 roku
9 Fundusze strukturalne (Sektorowe Programy Operacyjne „Rolnictwo…” i „Rybołówstwo…”)
9 Stan zapasów interwencyjnych zbóż będących w dyspozycji Agencji Rynku Rolnego
9 Sytuacja na rynku mleka
9 Problem zakazu importu z Polski produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do Rosji i na Ukrainę
9 Sytuacja na poszczególnych rynkach
10 Inne istotne problemy
11 Załączniki
POLITYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WSI
14 Grupy producentów rolnych - propozycje nowych rozwiązań prawnych
FINANSE
16 Budżet na rolnictwo w 2006 r.
16 Ustalanie dochodu z gospodarstwa rolnego przy świadczeniach rodzinnych
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
17 Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
21 Rozliczanie projektów w ramach SPO „Restrukturyzacja...”
23 Kontrole na miejscu w 2006 roku
29 Zmiana zasad udzielania dopłat do plantacji roślin energetycznych za 2006 r.
30 Oddzielna płatność z tytułu cukru
31 Pomoc finansowa ARiMR w 2006 r. dla podmiotów z branży utylizacyjnej
32 Identyfikacja i rejestracja świń
34 Prefinansowanie szansą na lepsze wykorzystanie środków z SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
35 Kontrola zawartości THC1) w konopiach włóknistych
38 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli - 4,25% od 01.03.2006 r.)
39 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Do pobrania: