WSPARCIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Wsparcie rolnictwa ekologicznego

W Polsce rolnictwo ekologiczne po raz pierwszy uzyskało wsparcie finansowe z budżetu państwa w 1998 roku, kiedy to wprowadzono dotacje do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych. Obecnie wsparcie finansowe dla rolnictwa ekologicznego w Polsce pochodzi z budżetu krajowego i budżetu Unii Europejskiej.

Dotacje z budżetu krajowego

W Polsce od 2004 r. realizowane jest wsparcie w zakresie badań dotyczących rolnictwa ekologicznego. Badania są prowadzone przez państwowe instytuty badawcze, wyższe uczelnie rolnicze oraz placówki Polskiej Akademii Nauk. Oceniając z perspektywy minionych lat prowadzenia badań można stwierdzić, iż ukształtowało się już środowisko naukowców, którzy mają znaczący dorobek w badaniach w obszarze wiedzy obejmującej rolnictwo ekologiczne. Tworzy to możliwości do rozszerzania badań na pozostałe, dotychczas nie objęte pracami obszary. W latach 2004-2015 finansowano rocznie od 12 do 35 tematów badawczych.

Oprócz badań z budżetu krajowego finansowane jest również doradztwo rolnicze. Producenci rolni otrzymują również wsparcie merytoryczne poprzez istniejące struktury doradztwa rolniczego. W celu wsparcia rolnictwa ekologicznego w zakresie doradztwa działa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, do którego zadań należy m.in. koordynacja doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego, przekazywanie wiedzy o produkcji żywności metodami ekologicznymi pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego i rolnikom oraz prowadzenie gospodarstwa produkcyjno-doświadczalnego w zakresie produkcji metodami ekologicznymi. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, prowadzi również prace związane z koordynacją i działalnością sieci gospodarstw demonstracyjnych.

Z budżetu krajowego finansowane są również działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania te są prowadzone przy współpracy z organizacjami działającymi w zakresie rolnictwa ekologicznego. W ramach działań promocyjnych i informacyjnych organizowane są m.in. wystąpienia na krajowych i międzynarodowych targach, przeprowadzane są działania promujące produkty ekologiczne na rynkach zagranicznych, a także finansowane są działania wpływające na podniesienie wiedzy o produkcji ekologicznej.

Wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego

W ramach środków z budżetu krajowego i budżetu Unii Europejskiej jakie mają do dyspozycji producenci ekologiczni należy wymienić środki dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dostępne w ramach Mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziane zostały mechanizmy wspierające m.in: działanie „Rolnictwo ekologiczne”. Celem tego działania jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki metody produkcji określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Płatność jest przyznawana corocznie przez okres 5 letniego zobowiązania ekologicznego. Wsparcie przyznawane jest w ramach dwóch poddziałań, na które składają się pakiety.

Ponadto sektor rolnictwa ekologicznego jest również wspierany w ramach poszczególnych działań w ramach PROW 2014-2020 jak: działanie„Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”, usługa doradcza pn. „System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego (RE) oraz pomoc w realizacji rolnictwa ekologicznego (RE)”, poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”, działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, działanie „Współpraca”, działanie ”Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” poddziałanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, działanie „Inwestycje w środki trwałe” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Dodatkowo wsparcie przewidziane zostało w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i towarzyszącej infrastruktury”. Kolejnym działaniem wspierającym jest działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Wsparcie można uzyskać również w ramach działania „Tworzenie grup i organizacji producentów”.

Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”

W ramach tego mechanizmu współfinansowane są działania informacyjne i promocyjne prowadzone na terenie państw Unii Europejskiej oraz na obszarze niektórych państw trzecich. Zasadniczym jego celem jest wsparcie kampanii, które dostarczają konsumentom wiedzy na temat walorów, specyficznych cech oraz jakości produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych na terenie UE, a tym samym wpływają na wzrost ich sprzedaży. Organizacje branżowe realizujące kampanie informacyjne zgodnie z zasadami w/w mechanizmu mogą uzyskać refundację w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na tę kampanię (50% pochodzi z budżetu UE, 30% z budżetu krajowego).