Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020

W dniu 5 czerwca 2018 roku Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło zaktualizowany „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020”. Jego celem jest rozwój rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w Polsce.

Dokument wskazuje działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane dla osiągnięcia tych celów. Przyjęty dokument zakłada, że dla rozwoju rolnictwa ekologicznego konieczna jest realizacja działań w 7. obszarach, wskazanych jako cele szczegółowe. Są to:

I. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku;

II. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych;

III. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych;

IV. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej;

V. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego;

VI. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego;

VII. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.

Dokument ten został przygotowany we współpracy z Radą do spraw Rolnictwa Ekologicznego, która została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czerwcu 2016 r. i stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy Ministrem, a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele podmiotów i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym: organizacji oraz stowarzyszeń zrzeszających producentów ekologicznych, a także uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną oraz podmiotów doradczych.

„Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020” został ujęty jako jeden z projektów strategicznych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 (.pdf 704,1 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Sprawozdanie z wykonania Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020 w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. (.pdf 1,29 MB)

 Odnośnik otwierany w nowym oknie załącznik (.pdf 357,17 kB)           

Odnośnik otwierany w nowym oknie Sprawozdanie z wykonania „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020” za 2016 rok (.pdf 619,3 kB)