Badania w rolnictwie ekologicznym

Zasady udzielenia dotacji do badań w rolnictwie ekologicznym

Akty prawne

Udzielanie dotacji na dofinansowanie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego regulują następujące akty prawne:

Odnośnik otwierany w nowym oknie 1. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267) (.pdf 1,01 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., uznające niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014 str. 1) (.pdf 976,48 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 3. Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 1.7.2014, str. 1) (.pdf 3,83 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 09. Nr 116, poz. 975 z późn. zm.) (.pdf 198,07 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170) (.pdf 1,49 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 1470) (.pdf 484,29 kB)

- oraz dwa ogłoszenia wydawane corocznie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

6. Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego;

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2018 r. (.pdf 816,41 kB)

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie listy obszarów badawczych i listy badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na 2018 r.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie listy obszarów badawczych i listy badań na rzecz rolnictwa ekologicznego

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego z dnia 29 listopada 2013 roku

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego z dnia 8 stycznia 2013 roku

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego z dnia 10 stycznia 2012 roku

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego

7. Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia badań w rolnictwie ekologicznym.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2017 r.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2016 r.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2015 r.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia badań w rolnictwie ekologicznym

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia badań w rolnictwie ekologicznym

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia badań w rolnictwie ekologicznym

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie listy organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia badań w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz. 1470), dotacja na pokrycie kosztów badań może być udzielona organizacji badawczej, która wykonuje badania w sektorze rolnym na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt, marketingu, promocji oraz analizy rynku.

UWAGA!
Zmiana terminu składania wniosków. Wszystkie wnioski dotyczące dofinansowania badań w rolnictwie ekologicznym w 2018 roku, należy składać w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Dotacja może być udzielona według poniższych stawek określonych w Odnośnik otwierany w nowym oknie załączniku nr 7 (.pdf 62,57 kB)  do tego rozporządzenia.

Zadanie

Stawka dotacji
(w złotych)

Prowadzenie badań w zakresie:

 

1.

Warzywnictwa (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi

do 450 000

2.

Sadownictwa metodami ekologicznymi

do 450 000

3.

Upraw polowych metodami ekologicznymi

do 450 000

4.

Produkcji zwierzęcej metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury)

do 300 000 

5.

Przetwórstwa produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi

do 300 000

6.

Ochrony zdrowia zwierząt

do 200 000

7.

Marketingu, promocji oraz analizy rynku

do 200 000

Organizacja badawcza może składać wniosek o udzielenie dotacji do badań w rolnictwie ekologicznym do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym udziela się dotacji, zgodnie ze Odnośnik otwierany w nowym oknie wzorem nr 10 (.doc 35,33 kB)  określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia (pkt. 5 aktów prawnych).

Dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikujących się do udzielenia dotacji

Organizacja badawcza proponuje we wniosku ustalony przez siebie temat badawczy w ramach obszarów badawczych ogłoszonych przez MRiRW (pkt. 6 aktów prawnych). W tym przypadku organizacja będzie miała możliwość uzyskania dofinansowania do 75% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikujących się do udzielenia dotacji

Druga możliwość zakłada, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybiera konkretne tematy badawcze, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, kwalifikujące się do dofinansowania w 100% i ogłasza je na liście (pkt. 6 aktów prawnych). Listę zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikuje w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tej sytuacji, organizacja badawcza przedstawia we wniosku temat badawczy wybrany z listy załącznika nr 2 do ogłoszenia (pkt. 6 aktów prawnych), ubiegając się tym samym o finansowanie badanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się planowany szczegółowy harmonogram zadań, sporządzony zgodnie ze Odnośnik otwierany w nowym oknie wzorem nr 11 (.doc 43,52 kB)  określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzoną zgodnie ze Odnośnik otwierany w nowym oknie wzorem nr 2 (.doc 39,42 kB)  określonym w tym załączniku.

Warunek udzielenia dotacji

Zgodnie z art. 31 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.07.2014, str. 1) Wnioskodawca przed terminem rozpoczęcia realizacji wnioskowanego projektu jest obowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej następujących informacji:

a) o planowanej realizacji wnioskowanego projektu;

b) cele wnioskowanego projektu;

c) przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów wnioskowanego projektu;

d) miejsce opublikowania w internecie oczekiwanych rezultatów wnioskowanego projektu;

e) wskazanie, że rezultaty wnioskowanego projektu są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.

Wydanie decyzji o udzieleniu dotacji

Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, do dnia 30 kwietnia wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji oraz ogłasza do dnia 20 czerwca, w dzienniku urzędowym tego ministra listę organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje i cele planowanych badań oraz zamieszcza ją na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.

Wypłata dotacji

Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca 50% udzielonej dotacji w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, a pozostałą kwotę udzielonej dotacji, po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów. Rozliczenie, o którym mowa sporządza się w postaci papierowej oraz elektronicznej w formacie .xls(x) w terminie do dnia 5 grudnia roku, w którym została udzielona dotacja, zgodnie ze Odnośnik otwierany w nowym oknie wzorem nr 3 (.doc 40,96 kB)  określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia (pkt. 5 aktów prawnych).

 

Wykaz tematów badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w latach 2004-2017