Zasady przyznawania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność oraz wzór wniosku

I. Cele i założenia ogólne Zasad przyznawania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność.

1. Znak jakości Poznaj Dobrą Żywność przyznawany jest na podstawie art. 13 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2212), zwanej dalej „ustawą”.

2. Wzór znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność określony jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 170, poz. 1794).

3. Oznaczenie znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność jest wyróżnieniem artykułu rolno-spożywczego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rzetelną i wiarygodną informacją, która pomaga konsumentom w wyborze artykułów rolno-spożywczych, spełniających wyróżniające, specyficzne cechy jakości handlowej lub wymagania jakości handlowej. Tym samym realizowany jest cel polityki Unii Europejskiej w zakresie żywności, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

4. Zgłoszenie artykułu rolno-spożywczego jest dobrowolne i otwarte dla każdego producenta państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a liczba produktów zgłaszanych do oznaczenia znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność jest nieograniczona.

5. Znak jakości Poznaj Dobrą Żywność może być przyznany artykułom rolno-spożywczym o cechach jakościowych określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.

6. Artykuły rolno-spożywcze, którym nadano znak jakości Poznaj Dobrą Żywność, podlegają  urzędowej kontroli żywności w okresie ważności znaku, określonym w art. 14 ust. 1 ustawy.

II. Artykuły rolno-spożywcze, którym może być przyznany znak jakości Poznaj Dobrą Żywność.

1. Znak jakości Poznaj Dobrą Żywność przyznawany jest artykułom rolno-spożywczym w następujących grupach:  

1) mięso i przetwory mięsne;

2) mleko i przetwory mleczne;

3) ryby, owoce morza i ich przetwory;

4) jaja i przetwory jajczarskie;

5) miody;

6) tłuszcze spożywcze;

7) przetwory zbożowe strączkowe i okopowe;

8) owoce, warzywa, grzyby i ich przetwory;

9) wyroby cukiernicze i ciastkarskie oraz pieczywo;

10) zioła, herbaty ziołowe i owocowe oraz przyprawy;

11) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

12) wyroby mieszane i przetworzone na bazie wyżej wymienionych;

13) wody i napoje bezalkoholowe;

14) napoje alkoholowe;

15) inne.

2. Znak jakości Poznaj Dobrą Żywność może zostać przyznany artykułom rolno-spożywczym o wyróżniających się cechach jakościowych, ze względu na skład surowcowy, cechy mikrobiologiczne i sensoryczne, zawartość składników odżywczych i funkcjonalnych, ilość stosowanych substancji dodatkowych oraz metody przetwarzania i utrwalania. Wnioskodawca musi udokumentować wyróżniającą jakość wytwarzanych produktów. Artykuł rolno-spożywczy, któremu ma zostać przyznany znak jakości Poznaj Dobrą Żywność, musi spełniać wymagania zdrowotne, sanitarne, weterynaryjne lub fitosanitarne określone w odrębnych przepisach.

3. Wskazane jest umieszczanie na opakowaniach artykułów rolno-spożywczych informacji kierowanych dla specjalnych grup konsumentów, np. dla diabetyków – wymienniki węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe, o ile nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami prawa.

4. Wskazane jest, by artykuły rolno-spożywcze zgłaszane do przyznania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność spełniały następujące kryteria:

1) w produktach, w których niezbędna jest obecność soli, jej zawartość nie powinna być wyższa niż 2%, z wyjątkiem takich produktów jak:

a) wędzonki, kiełbasy i wędliny suche oraz podsuszane, a także wyroby i przetwory mięsne dojrzewające oraz wytwarzane w oparciu o tradycyjne rozwiązania technologiczne,

b) ryby i owoce morza oraz ich przetwory,

c) niektóre sery – dojrzewające, pleśniowe, sałatkowe,

w których zawartość soli ze względów technologicznych może być wyższa;

2) wydajność technologiczna produktów mięsnych powinna być osiągana z wykorzystaniem naturalnych zdolności reologicznych surowców. Wspomaganie wydajności przez stosowanie związków chemicznych powinno być ograniczone do minimum, przy czym dodatek wielofosforanów może być stosowany wyłącznie do produkcji wędzonek. Uzyskiwana wydajność nie powinna przekraczać 110%;

3) produkty mięsne nie mogą zawierać dodatku mięsa odkostnianego mechanicznie (MOM i MDOM);

4) w produktach, w których składnikiem jest tłuszcz utwardzony, obecność izomerów trans kwasów tłuszczowych powstałych w procesie technologicznym nie może przekroczyć 4,0% w gotowym wyrobie;

5) oznakowanie artykułów rolno-spożywczych zgłaszanych do przyznania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność powinno być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.).

III. Wniosek o przyznanie znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność.

1. Wniosek o przyznanie znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność składa się na formularzach udostępnianych na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumenty, o ile dotyczą zgłaszanego artykułu rolno-spożywczego:

1) kopię zakładowego dokumentu normalizacyjnego;

2) kopie wyników badań, potwierdzających specyficzne cechy jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego, wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej i z laboratoriów zewnętrznych;

3) kopie wyników oznaczeń poziomów benzo(a)pirenu oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA 4) w przypadku produktów mięsnych wytwarzanych w oparciu o tradycyjne rozwiązania technologiczne w zakresie wędzenia;

4) wzory stosowanych etykiet oraz opakowań wraz z certyfikatami jakościowymi;

5) kopie certyfikatów jakościowych stosowanych surowców (zawierające informacje o źródłach pochodzenia i ich klasie jakościowej), dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji używanych w procesie technologicznym;

6) kopie certyfikatów systemów;

7) kopie programu badań artykułu rolno-spożywczego na dany rok;

8) kopie przyznania wyróżnień, które są umieszczone na opakowaniu oraz dokumentów potwierdzających ochronę prawną przyznaną artykułowi rolno-spożywczemu;

9) informacje o urzędowych kontrolach żywności i ich wynikach, przeprowadzonych u producenta za okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku;

10) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej);

11) pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, gdy został ustanowiony pełnomocnik.

3. W terminie ustalonym w toku postępowania producent dostarcza do oceny artykuł rolno-spożywczy, w ilości 3 próbek pochodzących z 3 różnych partii produkcyjnych.

IV. Procedura przyznania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność.

1. Wniosek o przyznanie znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność producent składa do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Po ocenie formalnej wniosek o przyznanie znaku Poznaj Dobrą Żywność Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy, w celu zasięgnięcia opinii, zawiadamiając o tym producenta.

3. Opinia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz z wnioskiem producenta i próbkami artykułu rolno-spożywczego przekazywane są Kolegium Naukowemu do spraw jakości produktów żywnościowych Programu POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ, zwanego dalej „Kolegium”.

4. Kolegium, po zapoznaniu się z wnioskiem producenta i opinią Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz próbkami artykułu rolno-spożywczego, rekomenduje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznanie lub odmowę przyznania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność wraz z uzasadnieniem.

5. Postępowanie dotyczące przyznania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność kończy się wydaniem decyzji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

6. Zasady umieszczania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność na artykule rolno-spożywczym określone są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl w dokumencie: „Zasady stosowania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność”.

7. Artykuł rolno-spożywczy wyróżniony znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność wraz z nazwą producenta, zostaną umieszczone w wykazie: „Wyróżnieni znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność”, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

8. Producent artykułu rolno-spożywczego wyróżnionego znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność, w przypadku zmiany opakowania (np.: rodzaju, wielkości, masy, elementów graficznych lub znakowania), powinien niezwłocznie powiadomić Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzanych zmianach.

9. W przypadku zaprzestania produkcji artykułu rolno-spożywczego wyróżnionego znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność, bądź zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, producent powinien niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym fakcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opłaty skarbowe:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za wydanie decyzji pobiera się opłatę skarbową w kwocie 10 zł (część I ust. 53 kol. 3 załącznika do w/w ustawy). Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Dzielnica Śródmieście miasta stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

dopisek: opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu znaku „Poznaj Dobrą Żywność” dla produktu...

Załącznik:

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wniosek o przyznanie znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność (.doc 81,92 kB)

pdz_logo1.gif