Wsparcie Integrowanej Produkcji w ramach PROW 2007-2013

W dniu 14 czerwca 2007 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, integrowana produkcja została uznana za krajowy system jakości żywności. Dzięki temu uczestnicy systemu mają możliwość uzyskania, obok korzyści marketingowych, wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Producenci, który uzyskali certyfikaty IP korzystający z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” mogą przez okres 5 lat ubiegać się o zwrot kosztów, maksymalnie do wysokości 2750 zł rocznie, poniesionych na uzyskanie certyfikatu IP i związanych z nim zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych jak również kosztów kontroli, których konieczność przeprowadzenia wynika bezpośrednio z metodyk integrowanej produkcji, a które dotyczą pobierania próbek gleby i liści, wykonywania analiz na zawartość składników pokarmowych, ustalania potrzeb nawozowych roślin oraz badań na obecność organizmów szkodliwych, w tym kwarantannowych.

Ponadto, producenci mogą ubiegać się o refundację składek poniesionych na rzecz grupy producentów oraz kosztów zakupu publikacji poświęconych prowadzeniu upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji, także kosztu zakupu pułapek feromonowych i lepowych (w wysokości nie większej niż 750 zł).

Z kolei działanie „Działania informacyjne i promocyjne” gwarantuje wsparcie dla grup producentów, realizujących projekty z zakresu informacji i promocji produktów wytworzonych w systemach jakości żywności. Wsparcie polega na refundacji 70 % kosztów kwalifikowalnych, faktycznie poniesionych na działania promocyjne, zgodnie z umową zawartą z Agencją Rynku Rolnego.

Do działań promocyjnych, możliwych do zrealizowania przez grupę producentów w ramach tego działania należy szereg przedsięwzięć, do których zaliczyć można drobne, takie jak wydruk ulotek czy broszur, po bardziej złożone jak wyjazd na targi czy organizowanie promocji w centrach handlowych. Grupa może także zaplanować do realizacji długofalowe, maksymalnie dwuletnie działanie promocyjne, które będzie się składało z wielu różnych elementów.

Cross Compliance

Od początku 2011 roku obowiązują dodatkowe wymogi w zakresie systemu Wzajemnej Zgodności – Cross Compliance. System ten uzależnia wysokość uzyskiwanych płatności bezpośrednich od spełniania przez beneficjentów określonych wymogów w zarządzaniu całym gospodarstwem rolnym. Do tej pory kontrolowane było spełnianie wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego. Od 1 stycznia 2011 r. zaczęły obowiązywać kolejne kryteria z zakresu zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszania niektórych chorób oraz zdrowotności roślin. Do wymogów w zakresie zdrowotności roślin należy w szczególności zaliczyć obowiązek stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zgodnie z ich etykietą – instrukcją stosowania, prowadzenia ewidencji zabiegów, posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin oraz badań technicznych dla opryskiwaczy. Należy podkreślić, że spełnienie powyższych wymagań podlega także kontroli w ramach przystąpienia do systemu Integrowanej Produkcji.