Szkolenia w Integrowanej Produkcji Roślin

Każdy producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu IP jest zobowiązany ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym lub uzupełniającym (odrębnie w odniesieniu do roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych) oraz posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin jest dostępny na stronach internetowych administrowanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce Zgłoszenie do systemu.

Szkolenie podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin, nie jest wymagane od osób, które posiadają:

1) zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub

2) kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.

Szkolenie podstawowe i uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin, nie jest wymagane od:

1) pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa;

2) osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.

Wysoki poziom tych szkoleń zapewniają wykładowcy, którzy:

1) mają ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie oraz

2) mają ukończone szkolenie wymagane od osób prowadzących szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin.

Powyższe wymogi nie dotyczą pracowników jednostek naukowych, w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, zajmujących się integrowaną produkcją roślin w ramach prowadzonych przez nich badań naukowych lub prac rozwojowych (w zakresie obowiązku ukończenia szkolenia dla wykładowców IP prowadzonego przez instytuty naukowe lub szkoły wyższe)oraz osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednocześnie osoby prowadzące szkolenia w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy powinny:

1) posiadać kwalifikacje wymagane od doradców rolniczych w rozumieniu przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz być wpisane na listę takich doradców, prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub

2) mieć:

a) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy i uzyskać tytuł zawodowy w tym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie lub

b) ukończone studia wyższe o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.

Szkolenia dla wykładowców z zakresu IP mogą prowadzić następujące instytucje:

a) instytuty badawcze prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu hodowli, uprawy lub ochrony roślin lub

b) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub

c) szkoła wyższa kształcąca w zakresie rolnictwa lub ogrodnictwa.