Kontrola i certyfikacja

Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany na wniosek producenta roślin przez podmiot certyfikujący.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:

1) ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia,

2) prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

3) stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;

4) dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin;

5) przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach;

6) w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich;

7) przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach;

Przed wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, producent roślin przekazuje podmiotowi certyfikującemu;

1) oświadczenie, że uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin;

2) informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Kontrola

Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin.

Czynności kontrolne obejmują w szczególności sprawdzenie spełnienia wymagań określonych w celu uzyskania certyfikatu oraz pobieranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

Badaniom poddaje się rośliny lub produkty roślinne u nie mniej niż 20% producentów roślin wpisanych do rejestru, producentów roślin, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin, przy czym w pierwszej kolejności badania przeprowadza się u producentów roślin, w przypadku których istnieje podejrzenie niestosowania wymagań integrowanej produkcji roślin.

Kontrolę prowadzi się w obecności producenta roślin lub osoby przez niego upoważnionej, po okazaniu upoważnienia do prowadzenia takiej czynności.

Protokół z przeprowadzenia czynności kontrolnych podpisuje osoba przeprowadzająca te czynności oraz producent roślin lub osoba przez niego upoważniona. Odmowę podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych odnotowuje się w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.

Producent roślin lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić podmiotowi certyfikującemu umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z przeprowadzenia czynności kontrolnych w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń podmiot certyfikujący rozpatruje wniesione zastrzeżenia
 w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i, jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.

W przypadku nieuznania zastrzeżeń, w całości lub w części, podmiot certyfikujący przekazuje niezwłocznie swoje stanowisko na piśmie producentowi roślin.

Za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym pobranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań oraz za przeprowadzenie tych badań podmiot certyfikujący może pobrać wynagrodzenie.

Podmiot certyfikujący zamieszcza na swojej stronie internetowej cennik opłat pobieranych za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym za pobranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań oraz za przeprowadzenie tych badań.

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP)

Ochrona i produkcja roślin prowadzona zgodnie z Metodykami IP, wykazami środków dopuszczonych do IP oraz zgodnie z etykietą – instrukcją zalecanych do IP środków daje zbiory, w których nie stwierdza się przekroczeń najwyższych dopuszczanych poziomów pozostałości (NDP) środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

Jednocześnie producent rolny może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z kontrolą, mającą na celu wydanie certyfikatu IP. Więcej informacji zna ten temat znajduje się
 w zakładce Wsparcie IP w ramach PROW 2007-2013.