Stanowisko Rządu RP do Komunikatu KE

niedziela, 6 lutego 2011 r.

W dniu 4 lutego 2011 roku Komitet do Spraw Europejskich przyjął dokument „Stanowisko Rządu do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”.

Dokument stanowi rozwinięcie Stanowiska Rządu RP w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku przyjętego przez Radę Ministrów 12 czerwca 2009 roku. Poprzednie stanowisko zostało zmodyfikowane i rozszerzone w obszarach wymagających odniesienia do propozycji zawartych w Komunikacie Komisji. W ocenie Polski, Komunikat stanowi dobrą podstawę do dyskusji na temat reformy WPR. Zmiany WPR są konieczne do skutecznego wyjścia naprzeciw wyzwaniom stojącym przed rolnictwem i całą UE, wskazanym w dotychczasowej debacie publicznej. Nowa WPR musi zapewnić większą orientację na rynek, uwzględniać dobra publiczne świadczone przez rolników w ramach prowadzonej przez nich działalności, w tym bezpieczeństwo żywnościowe i ochronę środowiska. WPR powinna też stanowić istotny instrument w osiąganiu celów wskazanych w strategii Europa 2020.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pobierz tekst Stanowiska Rządu RP do Komunikatu KE (.pdf 239,06 kB)

Pobierz tekst Komunikatu KE (.pdf 245,83 kB)