Rozmowy polsko-francuskie dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.

poniedziałek, 6 września 2010 r.

Dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gościli przedstawiciele Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Rybołówstwa Francji. Na czele delegacji francuskiej stał Jean-Marc Bournigal, dyrektor generalny ds. polityk rolnej, żywnościowej i terytorialnej. Stronie polskiej przewodniczyła Zofia Krzyżanowska, Radca Generalny MRiRW.

Rozmowy polsko-francuskie dotyczyły przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, w szczególności systemu płatności bezpośrednich, ich dystrybucji pomiędzy i w ramach państw członkowskich UE, powiązania płatności z produkcją oraz zasady wzajemnej zgodności. Omawiano także stanowiska obu państw w kwestii narzędzi interwencji na rynkach rolnych i zarządzania ryzykiem.

Obydwie strony rozmów opowiedziały się za utrzymaniem silnej, dwufilarowej Wspólnej Polityki Rolnej z odpowiednim budżetem. Zbieżność poglądów dotyczy również potrzeby utrzymania mechanizmów interwencji rynkowej oraz instrumentu płatności bezpośrednich.

W dziedzinie płatności bezpośrednich przedstawiciele MRiRW zaprezentowali w trakcie spotkania propozycję ujednolicenia stawki płatności pomiędzy państwami UE-27 dla zapewnienia równych warunków konkurencji na jednolitym rynku UE. Proponowany przez stronę polską system składałyby się z kilku komponentów (płatność podstawowa, płatność dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, płatność dla obszarów szczególnie cennych przyrodniczo oraz wsparcie specyficzne).

Delegacja francuska wyraziła gotowość do odejścia od historycznych kryteriów podziału kopert płatności pomiędzy państwami członkowskimi i stopniowego ograniczania różnic w poziomie stawek tych płatności między państwami członkowskimi UE. Przedstawiciele Francji wyrazili sceptycyzm w stosunku do postulowanego przez Polskę szybkiego wprowadzenia jednolitej stawki płatności. Zdaniem delegacji francuskiej przyszły system powinien uwzględnić różnice w kosztach produkcji rolnej i w kosztach dostarczania przez rolników dóbr publicznych w poszczególnych państwach członkowskich. Według przedstawicieli Francji, znalezienie nowego sposobu ustalania wielkości stawek płatności bezpośrednich przy pomocy obiektywnych kryteriów, który zyskałby poparcie większości kwalifikowanej państw członkowskich, będzie niezwykle trudne.

Spotkanie jest jednym z wielu spotkań roboczych organizowanych przez MRiRW z przedstawicielami poszczególnych państw członkowskich UE, których celem jest prezentacja argumentów oraz zbliżenie stanowisk w najważniejszych kwestiach odnoszących się do propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do konieczności kontynuacji prowadzonych rozmów na temat zarówno płatności bezpośrednich, jak i kwestii II filaru WPR.