Publikacja pakietu propozycji legislacyjnych WPR2020

środa, 12 października 2011 r.

Komisja Europejska opublikowała propozycje legislacyjne dotyczące kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Pakiet obejmuje projekty siedmiu nowych rozporządzeń, które będą regulować funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku w zakresie: płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych oraz finansowania WPR. Projektom rozporządzeń towarzyszy dokument pozalegislacyjny ‘Ocena skutków reformy WPR’ (ang. Impact Assessment).

Podstawą zaproponowanych w pakiecie rozwiązań jest Komunikat KE z listopada 2010 r. w sprawie WPR do 2020 r. Propozycje KE są odpowiedzią na przyszłe wyzwania stojące przed rolnictwem i obszarami wiejskimi. Mają umożliwić realizację celów postawionych przed WPR, takich jak: (i) opłacalna produkcja żywności; (ii) zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działania na rzecz klimatu; (iii) zrównoważony rozwój terytorialny.

Zaproponowane rozwiązania będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, w tym dla realizacji tak istotnych wspólnotowych celów jak bezpieczeństwo żywnościowe oraz zrównoważony rozwój całej Unii Europejskiej.

Polska prezydencja rozpocznie intensywne prace nad tym pakietem, aby umożliwić kolejnym państwom Trio – Danii i Cyprowi, wypracowanie wspólnego stanowiska przez państwa członkowskie oraz prowadzenie skutecznych negocjacji pomiędzy Radą UE i Parlamentem Europejskim.

Pełne teksty projektów rozporządzeń dostępne są na stronie Komisji Europejskiej pod zakładką: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm