Propozycje zawarte w pakiecie legislacyjnym WPR2020

czwartek, 13 października 2011 r.

Propozycje legislacyjne KE zawierają szereg nowych elementów. W zakresie płatności bezpośrednich Komisja proponuje, m.in. stopniowe zmniejszanie różnic pomiędzy państwami członkowskimi w wysokości stawek tych płatności i wprowadzenie komponentu zielonego, ukierunkowanego na realizację przez WPR celów środowiskowych. Płatności bezpośrednie przysługiwałby tylko aktywnym rolnikom. W odniesieniu do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich proponuje się silniejsze powiązanie z innymi politykami, w szczególności z polityką spójności, poprzez włączenie II filara WPR we Wspólne Ramy Strategiczne i Kontrakt Partnerski, ukierunkowanie pomocy na realizację z góry określonych mierzalnych celów programu z naciskiem na efekty realizacji programów. W zakresie Wspólnej Organizacji Rynku przewiduje się utrzymanie interwencji publicznej i dopłat do prywatnego magazynowania, ulegną natomiast likwidacji kwoty mleczne (2015 r.) i cukrowe (2015 r.); wprowadzone zostaną działania wzmacniające pozycję producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym.

Wstępne oceny tej propozycji wskazują, iż pakiet legislacyjny zawiera wiele rozwiązań, które budzą obawy o możliwość realizacji zakładanych celów i założeń, w szczególności, uproszczenia WPR (m.in. zakłada się odejście od systemu jednolitej płatności obszarowej SAPS i obowiązkowe przejście na system uprawnień do płatności) i w wielu obszarach są niespójne z polskimi oczekiwaniami zawartymi w stanowiskach rządowych w sprawie przyszłości WPR po 2013 r. Propozycje oznaczają niewielki postęp w zakresie istotnego dla Polski postulatu wyrównania poziomu stawek płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi, redukując tylko część różnic tych stawek wynikających z historycznej wielkości i intensywność produkcji rolnej.

Tekst wstępnej oceny najważniejszych założeń pakietu legislacyjnego WPR2020 z perspektywy MRiRW dostępny jest tutaj.