Propozycje budżetu UE na lata 2014-2020

piątek, 1 lipca 2011 r.

W dniu 29 czerwca 2011 roku Komisja Europejska zaprezentowała pakiet propozycji legislacyjnych i dokumentów towarzyszących w zakresie Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2014-2020. Do końca 2011 roku KE przedstawi projekty rozporządzeń dotyczące poszczególnych polityk wspólnotowych (w tym polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej).

W skład zaprezentowanego przez Komisarza Lewandowskiego pakietu WRF wchodzą:

  • Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Budżet dla Europy 2020;
  • projekt rozporządzenia w zakresie przyszłych WRF;
  • propozycja porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją dotyczącego współpracy w zakresie spraw budżetowych i sprawnego zarządzania finansowego;
  • projekt decyzji w zakresie zasobów własnych wraz z propozycjami rozporządzeń wykonawczych;
  • dokumenty robocze: Budżet dla Europy 2020: obecny system finansowania, istniejące wyzwania, rezultaty konsultacji społecznych oraz różne warianty dotyczące głównych horyzontalnych i sektorowych kwestii; Wartość dodana budżetu UE; Finansowanie budżetu UE: raport nt. funkcjonowania systemu zasobów własnych.

Informacje na temat propozycji dotyczących unijnego budżetu po 2013 roku, wraz z tekstami dokumentów, dostępne są na stronie internetowej KE.