Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku

piątek, 19 listopada 2010 r.

Komisja Europejska (KE) opublikowała wczoraj komunikat „Wspólna Polityka Rolna - w stronę 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”. Komunikat otwiera formalną dyskusję w sprawie reformy WPR, która według KE „ma na celu zwiększenie dynamiki i konkurencyjności europejskiego sektora rolniczego oraz skuteczniejszą realizację strategii „Europa 2020” i jej wizji stymulowania rozwoju zrównoważonego, inteligentnego oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Kolejnym etapem prac nad reformą będzie prezentacja przez KE oficjalnych projektów legislacyjnych, które mają pojawić się w połowie 2011 roku. Publikacja tych dokumentów zbiegnie się z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. W najbliższym czasie opracowane zostanie oficjalne stanowisko Rządu RP do opublikowanego przez Komisję komunikatu.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pobierz pełny tekst dokumentu. (.pdf 251,73 kB)

Zobacz komentarz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do komunikatu KE dotyczącego WPR po 2013 roku

Zobacz informację prasową KE w polskiej wersji językowej