Wykaz kodów celnych

Zgodnie z art. 21 ust. 1c ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, 822, 907 oraz 1662) minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez obsługujący go urząd wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów które podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej, oraz wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do określonych stref chronionych jest zabronione, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 pkt 3 i 5, wraz z odpowiadającą im klasyfikacją towarów według kodów taryfy celnej.

Wskazane w udostępnionych poniżej wykazach kody CN mają charakter pomocniczy i nie zastępują przepisów prawa. Podstawę do poddania towaru granicznej kontroli fitosanitarnej lub zakazu wwozu na terytorium Polski stanowią przepisy wydane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie roślin. Mając jednak na uwadze, że przepisy te mogą być trudne w odbiorze i interpretacji, między innymi ze względu na używanie nazw łacińskich roślin, przygotowano wykaz kodów CN im odpowiadających. Stanowi on pomoc w przyporządkowaniu towaru do określonej kategorii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. Wykaz zawiera najbardziej typowe kody CN dla danej kategorii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jednak nie można wykluczyć, że towarowi wymienionemu w przepisach fitosanitarnych zostanie przyporządkowany inny kod od tych zaproponowanych w niniejszych wykazach.