Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Istotnym elementem wspierającym upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin jest transfer wiedzy do praktyki rolniczej. W związku z tym opracowano i uruchomiono „Platformę Sygnalizacji Agrofagów”. Narzędzie to umożliwia wszystkim zainteresowanym jednostkom oraz organizacjom szeroką i spójną współpracę w obszarze ochrony roślin, w szczególności udostępnianie informacji takich jak: wyniki sygnalizacji agrofagów, metodyki monitorowania i sygnalizacji agrofagów, metodyki integrowanej ochrony najważniejszych roślin uprawnych, metodyki integrowanej produkcji roślin, internetowe programy i zalecenia ochrony roślin, w tym dotyczące rolnictwa ekologicznego oraz wyszukiwarki środków ochrony roślin i ich etykiet.
Informatyczne narzędzie pn. „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” zostało udostępnione przez stronę internetową Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem:

http://www.agrofagi.com.pl