Projekt rozporządzenia w sprawie urzędowych kontroli

Projektowane rozporządzenie ma na celu ustanowienie zharmonizowanych ram w zakresie organizacji kontroli urzędowych oraz czynności urzędowych innych niż kontrole urzędowe w całym łańcuchu rolno-spożywczym, z uwzględnieniem przepisów dotychczasowych (rozporządzenie (WE) nr 882/2004) oraz we właściwym prawodawstwie sektorowym, jak również doświadczenia zdobytego w wyniku ich stosowania.

Pojęcie łańcucha rolno-spożywczego jest bardzo szerokie − obejmuje wszystkie procesy, produkty oraz działania dotyczące żywności, jej produkcji i obchodzenia się z nią, a także przepisy, które (bezpośrednio lub pośrednio, np. poprzez wymogi dotyczące bezpieczeństwa pasz) zapewniają jej bezpieczeństwo oraz zdatność do spożycia przez ludzi. Prawodawstwo to zawiera także przepisy określane jako prawo weterynaryjne i fitosanitarne dotyczące ogólnego ryzyka dla zdrowia zwierząt i roślin oraz zasady dotyczące rodzaju, zdrowia i jakości materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin. Ten obszerny dorobek prawny UE reguluje zatem wąsko rozumiane ryzyko dla zdrowia, a także ochronę integralnych cech niezbędnych w celu zapewnienia bezpiecznego rozpoczęcia produkcji roślinnej oraz regulowanych metod produkcji (tj. dobrostanu zwierząt, rolnictwa ekologicznego, oznaczeń geograficznych, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin). Ponadto obejmuje on zasady ustanowione w celu zapewnienia przekazywania konsumentom informacji oraz zagwarantowania uczciwych praktyk handlowych w handlu produktami łańcucha rolno-spożywczego. Aby zapewnić egzekwowanie tego obszernego zbioru zasad przez państwa członkowskie na obszarze Unii w sposób zharmonizowany, w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 ustanowiono ramy prawne organizacji kontroli urzędowych. Natomiast w ww. wniosku Komisji Europejskiej zrewidowano prawodawstwo dotyczące kontroli urzędowych, aby wyeliminować niedociągnięcia zidentyfikowane w jego treści i zastosowaniu. Założeniem wniosku jest wprowadzenie solidnych, przejrzystych i zrównoważonych ram prawnych, które są lepiej dostosowane do swoich celów.

Niniejszy wniosek zastępuje i uchyla rozporządzenie (WE) nr 882/2004 oraz szereg aktów prawnych i przepisów sektorowych, które staną się zbędne po wejściu w życie niniejszego wniosku.

Ponadto przedmiotowy wniosek jako część kompleksowego pakietu, obejmującego także trzy ważne przeglądy prawa UE służące modernizacji dorobku prawnego Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, ma także za zadanie modernizację i integrację systemu kontroli urzędowych w sposób, który stale towarzyszy unowocześnianiu polityki UE w tych sektorach.

Zawarty we wniosku projekt rozporzadzenia ustanawia zasady:

a) przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych podejmowanych przez właściwe organy państw członkowskich;

b) finansowania kontroli urzędowych;

c) pomocy i współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w celu właściwego stosowania przepisów tego rozporządzenia ;

d) przeprowadzania przez Komisję kontroli w państwach członkowskich i państwach trzecich;

e) przyjmowania warunków, jakie mają być spełniane przez zwierzęta i towary wprowadzane na terytorium Unii z państwa trzeciego;

f) ustanowienia komputerowego systemu informacyjnego mającego na celu zarządzanie informacjami i danymi w odniesieniu do kontroli urzędowych.

Komisja Europejska proponuje aby rozporządzenie to miało zastosowanie do kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu weryfikacji zgodności z następującymi przepisami:

a) dotyczącymi żywności i bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, w tym z przepisami mającymi na celu zagwarantowanie uczciwych praktyk handlowych oraz ochronę interesów konsumentów i informacji, a także dotyczącymi wytwarzania i wykorzystywania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

b) dotyczącymi celowego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zamkniętego użycia GMO;

c) w sprawie pasz i bezpieczeństwa pasz na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji pasz oraz stosowania pasz, w tym z przepisami mającymi na celu zagwarantowanie uczciwych praktyk handlowych oraz ochronę interesów konsumentów i informacji;

d) ustanawiającymi wymogi dotyczących zdrowia zwierząt;

e) służącymi zapobieganiu ryzyku dla zdrowia ludzi i zwierząt stwarzanemu przez produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne oraz ograniczaniu takiego ryzyka;

f) ustanawiającymi wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt;

g) w zakresie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;

h) w zakresie wytwarzania materiału siewnego roślin;

i) ustanawiającymi wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz zrównoważonego stosowania pestycydów;

j) dotyczącymi produkcji ekologicznej i oznakowania produktów ekologicznych;

k) w odniesieniu do stosowania i oznakowania chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

Projekt rozporządzenia w sprawie urzędowych kontroli COM(2013) 265:

Odnośnik otwierany w nowym oknie dokument w języku polskim (.pdf 1,36 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie dokument w języku angielskim (.pdf 508,36 kB)