Projekt rozporządzenia w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin

Sprawy związane ze zdrowiem roślin były do tej pory regulowane na poziomie Unii Europejskiej postanowieniami dyrektywy Rady nr 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169 z 10.07.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 258, z późn. zm.).

Postanowienia dyrektywy 2000/29/WE były wielokrotnie nowelizowane, co wpłynęło negatywnie na spójność tekstu tego aktu prawnego. Ponadto, po ponad 10 latach obowiązywania postanowień dyrektywy, możliwe było dokonanie analizy skuteczności przyjętych w niej rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego Unii Europejskiej.

Dokonana analiza wykazała, że w wielu obszarach dotychczasowe regulacje wymagają zmiany. Dotyczy to m.in. przepisów regulujących zasady importu do Unii Europejskiej towarów pochodzenia roślinnego, pochodzących z państw trzecich. Dotychczasowe przepisy unijne należały do najbardziej liberalnych na świecie – w przepisach Unii Europejskiej określona została bowiem stosunkowo wąska lista towarów, których wprowadzanie na obszar Unii Europejskiej jest zabronione, jak również towarów które w przypadku importu muszą spełniać wymagania specjalne dotyczące ich bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne. Import pozostałych towarów nie podlegał żadnym ograniczeniom. Powodowało to, że Unia Europejska pozostawała narażona na zagrożenia fitosanitarne, związane z importem „nowych” towarów, które nie były wcześniej przedmiotem importu. W ich przypadku, ewentualne dodatkowe środki fitosanitarne były podejmowane dopiero po kilkakrotnych stwierdzeniu porażenia ich przez organizmy kwarantannowe. W związku z powyższym projektowany akt prawny przewiduje możliwość przyjmowania przez Komisję Europejską tymczasowych środków fitosanitarnych dotyczących wprowadzania i przemieszczania na terytorium Unii Europejskiej pochodzących z państw trzecich roślin przeznaczonych do sadzenia, w odniesieniu do których brak jest doświadczenia fitosanitarnego oraz wiedzy o zagrożeniach jakie mogą one stanowić. Rozwiązanie to w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa fitosanitarnego Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie rewiduje przepisy dotyczące stref chronionych, ustanawianych na obszarze Unii Europejskiej w odniesieniu do określonych organizmów kwarantannowych. Obszary te, ze względu na to iż były wolne od określonych organizmów szkodliwych dla roślin, podlegały szczególnej ochronie. Projektowane rozporządzenie w bardziej szczegółowy, niż przepisy dotychczasowe, sposób reguluje zasady ustanawiania i znoszenia stref chronionych. Ograniczy to ryzyko, iż strefy takie będą utrzymywane w sposób nieuzasadniony.

Projektowane rozporządzenie ujednolici także zasady wydawania przez poszczególne państwa członkowskie paszportów roślin, dokumentów wydawanych dla określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przemieszczanych w obrębie Unii Europejskiej, potwierdzających, że nie stwarzają one ryzyka fitosanitarnego. Obecnie postanowienia dyrektywy 2000/29/WE, dotyczące wydawania paszportów roślin, nie były w jednakowy sposób interpretowane przez poszczególne państwa członkowskie.

Przepisy projektowanego rozporządzenie w lepszy sposób niż dotychczasowe korespondują także z przepisami z zakresu nasiennictwa.

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin COM(2013) 267:

Odnośnik otwierany w nowym oknie dokument w języku polskim (.pdf 953,34 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie dokument w języku angielskim (.pdf 474,5 kB)