Kredyty inwestycyjne

czwartek, 20 września 2012 r.

Kredyty inwestycyjne udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.), w ramach następujących linii kredytowych:

 1. kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów - Symbol nIP,
 2. kredyt na zakup użytków rolnych - Symbol nKZ,
 3. kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR,
 4. kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) - Symbol nGP,
 5. kredyt na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR,
 6. kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu - Symbol nNT,
 7. kredyt na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - Symbol nBR10,
 8. kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” - Symbol nBR13,
 9. kredyt na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” - Symbol nBR14,
 10. kredyt na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” - symbol nBR15,
 11. kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu - Symbol CSK.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

1) w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym:

a) 90% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 1,5 mln zł - linia nGR,

b) 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 1,5 mln zł - linia nKZ,

c) 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 4 mln zł, przy czym suma kwot kredytów na sfinansowanie zakupu użytków rolnych nie może przekroczyć 1,5 mln zł dla jednego podmiotu - linie: nIP, nMR, nGP, nNT, nBR10, nBR13, nBR14, nBR15,

2) w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej:

a) 90% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 1,5 mln zł - linia nGR,

b) 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 1,5 mln zł - linia nKZ,

c) 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł, przy czym suma kwot kredytów na sfinansowanie zakupu użytków rolnych nie może przekroczyć 1,5 mln zł dla jednego podmiotu - linie: nIP, nMR, nGP, nNT, nBR10, nBR14,

3) w przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnie i grupy producentów rolnych w przetwórstwie produktów rolnych 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 16 mln zł - linie: nIP, nGP, nBR13, nBR14, nBR15,

4) w przypadku zakupu akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków:

a) 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 5 mln zł - linia nGP,

b) 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł - linia nIP,

5) w przypadku zakupu udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasieniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) - 80% wartości udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł - linia nIP,

6) w przypadku CSK - 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł, przy czym suma kwot kredytów na sfinansowanie zakupu użytków rolnych nie może przekroczyć 1,5 mln zł dla jednego podmiotu; bank określa w umowie kredytu w dniu jej podpisania nominalną kwotę pomocy w formie częściowej spłaty kapitału, która nie może być wyższa niż 75000 zł oraz wysokość pomocy, która nie może być wyższa niż 35% kwoty udzielonego kredytu.

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na:

1) 8 lat - linie: nIP, nBR10, nBR13, nBR14, nBR15,

2) 15 lat - linie: nKZ, nMR, nGP, nNT,

3) 20 lat - linia nGR,

4) w przypadku CSK - okres kredytowania określany jest w umowie kredytu, przy czym okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat.

Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć:

1) 2 lat - linie: nIP, nKZ, nMR, nGR, nNT,

2) 3 lat - linie: nGP, nBR10, nBR13, nBR14, nBR15,

3) w przypadku CSK - okres ewentualnej karencji w spłacie kredytu określany jest w umowie kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Należne bankowi odsetki płacone są przez:

1) kredytobiorcę - w wysokości 0,4 powyższego oprocentowania, nie mniej jednak niż 3%,

2) Agencję - w pozostałej części.

W przypadku CSK - oprocentowanie kredytu określone jest w umowie kredytu.

Procedura ubiegania się o kredyt obejmuje:

1) przygotowanie planu inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien zawierać:

 • cel inwestycji,
 • strukturę finansowania inwestycji,
 • planowany okres realizacji inwestycji,
 • kierunek produkcji w okresie kredytowania,
 • okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu,
 • informacje o posiadaniu odpowiednich kwot produkcyjnych lub o źródle pozyskania brakujących kwot produkcyjnych, jeżeli dany rynek objęty jest systemem kwotowania produkcji,
 • informację o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji,

2) złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji, oświadczeniami sporządzonymi według wzorów udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank.

W zakresie udzielania kredytów z linii nIP, nKZ, nMR, nGP, nGR, nNT, nBR10, nBR13, nBR14, nBR15, z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa współpracują:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • PEKAO S.A,
 • BPH S.A.,

a w zakresie kredytu z linii CSK:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • PEKAO S.A.