Nasi stypendyści

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem (średnia ocen minimum 4,75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując nie najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów spełniających warunki określone w art. 90 h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty typuje samorząd uczniowski w terminie do 13 czerwca, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony - przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. Następnie Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - rada pedagogiczna, po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty zatwierdza jednego kandydata do stypendium. Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty. Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosków z warunkami określonymi w art. 90 h ust. 1-3 ustawy, sporządza listę zbiorczą zatwierdzonych kandydatów do stypendium i przedstawia ją za - pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Podstawę prawną przyznawania stypendiów stanowi Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781), a także Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890).